top of page

Ik ben van mening dat goed mentorschap op afstand niet mogelijk is. Persoonlijk contact is essentieel om het werk goed uit te kunnen voeren. Indien mogelijk wil ik u leren kennen en ben ik op de hoogte van uw situatie, geschiedenis en behoeften. U zult mij dan ook vaker zien dan de wettelijk vastgestelde 6 keer per jaar.

 

Met bijna iedereen weet ik een connectie te maken, hier ligt mijn kracht. Door mijn oprechte interesse en persoonlijke aanpak werk ik aan een vertrouwensband. Hierdoor kan ik bij elk besluit rekening houden met uw persoonlijke wensen, levensovertuiging en culturele achtergrond.

Op deze manier draag ik bij aan een veilig en plezierig leven van mensen onder mentorschap van Bender Mentorschap.

Ontwerp zonder titel-2.png

Professioneel mentorschap in Den Haag en omstreken

Ontwerp%20zonder%20titel-12_edited.jpg

Bender Mentorschap is een bureau voor professioneel mentorschap van David Bender. Als wettelijk vertegenwoordiger behartig ik de (niet-financiële) belangen van mijn cliënten. Zo maak ik, indien mogelijk samen met de client keuzes op het gebied van zorg, verpleging, huisvesting, behandeling en begeleiding. De veiligheid en het welzijn van mijn cliënten staat hierbij altijd voorop. Voor de zorg ben ik de eerste contactpersoon en 24 uur per dag bereikbaar voor spoed. Klik hier voor meer informatie. 

 • Wat zijn de kosten?
  De rechtbank bepaalt jaarlijks de vergoeding die een professioneel mentor ontvangt voor zijn diensten. Indien nodig kan voor de vergoeding een aanvraag worden gedaan voor bijzondere bijstand bij uw gemeente. Voor 2022 zijn de volgende tarieven vastgesteld: Jaartarief: € 1.245,- Aanvangswerkzaamheden: € 586,- Kosten voor verhuizing: € 366,- * Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0035730/2022-01-01 ** Verloning is inclusief onkostenvergoeding en exclusief 21% BTW
 • Wat zijn de taken van een professioneel mentor?
  - Belangenbehartiging van de betrokkene; - Regisseren van en toezicht houden op de benodigde zorg; - 1e contactpersoon zijn voor de zorg en 24 uur per dag bereikbaar voor calamiteiten; - Beslissingen maken (zoveel mogelijk samen) over de verpleging, verzorging en begeleiding van mijn cliënt; - Persoonlijk contact met cliënten onderhouden; - Ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars en/of instellingen; - In actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft; - Ingrijpen wanneer een situatie dreigt te escaleren. Bijvoorbeeld wanneer de gezondheid achteruit gaat, of wanneer het de cliënt niet goed meer lukt om zelfstandig te blijven wonen; - Een professioneel mentor biedt geen directe hulp of begeleiding; - Verslag uitbrengen aan de rechter over verloop mentorschap; - Ben ik van mening dat uw veiligheid in het geding komt, dan onderneem ik stappen om mij ervan te verzekeren dat de gezondheid van mijn cliënt ten alle tijden gewaarborgd wordt; - Stel ik vast in welke situatie de cliënt zelf kan en wil beslissen.
 • Wat is professioneel mentorschap?
  Als mentor ben ik door een rechter benoemd tot wettelijk vertegenwoordiger en behartig ik de persoonlijke belangen van kwetsbare mensen. Zo neem ik (indien mogelijk samen met mijn cliënten) beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, begeleiding, huisvesting en dagbesteding. Om dit op een goede, persoonlijke en verantwoorde manier te doen verdiep ik mij in de persoonlijke situatie, wensen en geschiedenis van mijn cliënten. Ik kom dan ook geregeld bij u over de vloer om met u te bespreken en te kijken hoe het gaat. Bij Bender Mentorschap bent u ervan verzekerd dat uw belangen op een professionele en persoonlijke manier worden behartigd. Op deze manier draag ik graag bij aan een veilig en zorgeloos leven.
 • Voor wie is het?
  ​Mentorschap is een beschermingsmaatregel voor iedereen die niet meer (goed) in staat is zijn/haar eigen belangen te behartigen. Bender Mentorschap is er voor: - Ouderen die thuis of in verzorgings- of verpleeghuizen wonen; - Meerderjarigen met een (licht) verstandelijke beperking; - Mensen met psychiatrische problematiek; - Mensen met niet-aangeboren hersenletsel; - Mensen in een comateuze situatie.
 • Wie kan het aanvragen?
  - De persoon die een mentor krijgt (de cliënt) - De echtgenoot of andere partnerfamilieleden (bloedverwanten) tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten - Degene die het gezag over de betrokken persoon heeft. Bijvoorbeeld de voogd, als de cliënt nog jonger is dan 18 jaar (minderjarig) - De curator of de bewindvoerder van de cliënt; - De instelling die de cliënt verzorgt of begeleidt - De officier van justitie
 • Clientrelatie Bender Mentorschap
  De communicatie met betrekking tot de cliënt Tijdens de communicatie zal zoveel mogelijk aangesloten worden op het niveau van de cliënt en zijn/haar lichamelijk of psychisch vermogen. De communicatie kan bestaan uit: - Eenvoudig taalgebruik - Korte zinnen - Gebruik van één enkel woord - Gebruik van pictogrammen - Geschreven tekst - Gebruik van tolk indien noodzakelijk - Gebarentaal De communicatielijnen kunnen zijn: - Via persoonlijk contact - Via de telefoon - Via SMS - Via WhatsApp - Via e-mail - Via voicemail - Via geschreven brieven Cliënt neemt deel (indien mogelijk) aan communicatie en/of evaluatie met betrekking tot: - Communicatie met hulpverleners en instellingen. Indien de cliënt dit wenst zal de mentor hierbij ondersteuning bieden. Indien de cliënt dit niet kan, treedt de mentor plaatsvervangend op; - Verslaglegging m.b.t. het ingestelde mentorschap aan de rechtbank; - Overleg Zorgplan/Ondersteuningsplan/Behandelplan van de instelling of behandelaar. De cliënt zal indien mogelijk, zijn wensen en behoeften kenbaar maken. De mentor zal hierin ondersteunend aanwezig zijn. Of: indien de cliënt niet in staat is deel te nemen aan genoemde verslaglegging en overlegging, dan zal de cliënt hiervan op de hoogte gesteld worden door de mentor dat hij dit voor de cliënt doet. Indien mogelijk heeft de mentor bij de cliënt vooraf geïnventariseerd wat de wensen en behoeften zijn ten aanzien van de zorgverlening/hulpverlening. Deze zullen door de mentor ter bespreking ingebracht worden; - De cliënt wordt op de hoogte gebracht van de uitgevoerde afspraken en de resultaten hiervan die in het belang zijn van de cliënt. Dit met de diverse hulpverleners vanuit het cliëntensysteem van cliënt; - Indien gewenst vindt er verslaglegging plaats van de afspraken en de resultaten, die aan de cliënt wordt overhandigd; - De persoonlijke omstandigheden van de cliënt, waaronder de hulpverlening, het wonen, het werk, de familieomstandigheden en over al hetgeen wat invloed heeft op het persoonlijk welbevinden en autonomie van de cliënt. De volgende werkzaamheden worden door de mentor uitgevoerd, indien de situatie daarom vraagt: - Het maken van bezwaar en indienen van (een) klacht(en) - Het (helpen bij het) nemen van initiatieven zodat de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding verbetert en het regelen van casemanagement - Het (tijdelijk) functioneren als regisseur van zorg en ondersteuning voor de cliënt - Het controleren van de kwaliteit van de geleverde zorg - Belangen behartigen van de cliënt. Uitvoering mentorschap Bender Mentorschap Als mentor zal ik bij de zorgplan/behandelplanbesprekingen aanwezig zijn en de belangen van de cliënt hierbij vertegenwoordigen. Ook zal ik in de tussenliggende periodes contact hebben met de cliënt en diens zorgverleners (en indien mogelijk en wenselijk de familie hierbij betrekken) om samen tot goed passende zorg te komen. De afspraken over de communicatie mentorschap wordt vastgelegd in het plan van aanpak. Hierin staan de contactmomenten genoemd, zowel met zorgverleners als met betrokkenen. Hieronder de standaard tekst in plan van aanpak: Wat zijn de afspraken voor de mentor over: - Hoe vaak de mentor betrokkene zal bezoeken? Bezoek minimaal eenmaal per twee maanden, gemiddeld eenmaal per maand. De eerste drie maanden na benoeming tot mentor gemiddeld tweemaal per maand. - Hoe vaak de mentor met de zorgverleners contact zal hebben? Minimaal eenmaal per maand - De bereikbaarheid van de mentor Op telefoonnummer 06 40367752 ben ik van maandag t/m vrijdag van 09:00-17.00 uur telefonisch bereikbaar. Voor spoed ben ik 24 uur per dag bereikbaar. Mocht ik in gesprek zijn of niet op kunnen opnemen, bel ik indien er geen spoed bij is binnen 24 uur terug. Wanneer er wel spoed is tracht ik binnen 4 uur terug te bellen. Op mailadres info@benderbegeleiding.nl wordt binnen 2 dagen gereageerd.
 • Klachten
  Een klacht indienen Overal waar gewerkt wordt kunnen dingen misgaan of anders verlopen dan u gedacht had. Dan is het belangrijk om hierover tijdig in gesprek te gaan. Samen kunnen we dan proberen uw onvrede weg te nemen. Bender Mentorschap streeft er naar de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren. Uw opmerkingen kunnen daarbij helpen. Als we samen niet tot een bevredigende oplossing komen heeft u het recht om een klacht in te dienen. In dit reglement staat beschreven hoe u dat doet (of laat doen), wat u van Bender Mentorschap kunt verwachten en welke termijnen er gehanteerd worden. Artikel 1 Iedere meerderjarige is bevoegd een klacht in te dienen. Artikel 2 Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Zo nodig ben ik u behulpzaam bij het opstellen van de klacht. Een klacht moet zijn ondertekend en tenminste het volgende bevatten: Uw naam, adres en woonplaats of dat van degene die namens u de klacht indient; De datum Een omschrijving waar de klacht overgaat Uw klacht moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 12 maanden na de betreffende gebeurtenis(sen) bij Bender Mentorschap worden ingediend. Artikel 3 Binnen één week na ontvangst van de klacht krijgt u een ontvangstbevestiging waarin staat hoe er verder met uw klacht wordt omgegaan. Binnen zes weken na ontvangst van de klacht krijgt u een schriftelijke reactie, waarin staat wat er met uw klacht is gedaan en welke beslissing er is genomen. In de brief wordt ook uitgelegd waarom de beslissing is genomen. Als uw klacht terecht was dan staat in de brief beschreven welke gevolgen dit heeft voor de uitvoering van het mentorschap. Verder staat in de brief welke mogelijkheden u heeft als de klacht niet terecht wordt bevonden en u het daar niet mee eens bent. Artikel 4 Indien u het niet eens bent met de beslissing die op uw klacht is genomen heeft u de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de kantonrechter. De klacht bij de kantonrechter moet schriftelijk worden ingediend. U heeft het recht om ook zonder dat u eerst bij Bender Mentorschap een klacht heeft ingediend dit te doen bij de kantonrechter. Artikel 5 Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Mocht het nodig zijn om inlichtingen in te winnen bij derden dan zal vooraf toestemming aan u gevraagd worden. Artikel 6 Op grond van het Besluit kwaliteitseisen Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en Mentoren is Bender Mentorschap verplicht de ingediende klachten op te nemen in een klachtenregister. Daarin wordt aantekening gehouden van de ingediende klachten, de genomen beslissingen en de daaruit voortvloeiende maatregelen die genomen zijn. De ingediende klacht, de uitkomsten van bemiddeling, de uitspraken van de klachtencommissie en de onderliggende stukken worden door Bender Mentorschap zorgvuldig geregistreerd en 3 jaar bewaard. Dit klachtenreglement gaat in op 01-01-2021 en geld voor onbepaalde tijd
 • Privacy Bender Mentorschap
  Bender Mentorschap Gevestigd aan Weimarstraat 121 2562 GT Den Haag Contactgegevens: www.benderbegeleiding.nl info@benderbegeleiding.nl 06-40367752 Is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en het bewaken van diens privacy. Persoonsgegevens die worden verwerkt: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Geboorteplaats - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt - Locatiegegevens - Lijst met contactgegevens van de cliënt via een mail/app Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt: - godsdienst of levensovertuiging - gezondheid - strafrechtelijk verleden - Burgerservicenummer (BSN) - alle medische gegevens die nodig zijn om het mentorschap te kunnen uitoefenen Bender Mentorschap verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Onderzoek doen naar de benodigde zorg/ begeleiding/ behandeling/verzorging; - Het adviseren van de gewenste zorg/ begeleiding/ behandeling/verzorging; - Het onderhouden van contacten met betrokken hulpverleners; - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren; - U te informeren over wijzigingen van mijn diensten; - Inzien van dossiers, om toezicht te houden op de uitvoering van de zorgverlening en te overleggen over gewenste en mogelijke verbeteringen; - Bijhouden van een logboek van de eigen werkzaamheden. - om verantwoording af te leggen bij de Rechtbank. Bender Mentorschap bewaard uw persoonsgegevens 7 jaar. Delen van persoonsgegevens met derden: Bender Mentorschap deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst/dienstverlening en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bender Mentorschap blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bender Mentorschap uw persoonsgegevens aan andere derden, slechts als dit noodzakelijk om de werkzaamheden juist en volledig uit te kunnen voeren. Dit doe ik alleen met uw toestemming (indien mogelijk). Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bender Mentorschap. Neem hiervoor contact op met Bender Mentorschap. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Bender Mentorschap neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • Werkprocessen
  Aanmelding Aanmelding bij Bender Mentorschap kan vanuit de cliënt zelf komen, de eerste lijn van de cliënt, bloedverwanten tot de vierde graad, voogd, officier van justitie, een instelling of woonvoorziening waar de betrokkene verblijft, een curator of bewindvoerder. Aanmelding kan telefonisch, via mail en via de website. Tijdens de aanmelding komt het volgende aan bod: - Korte inventarisatie van de behoefte aan een mentor; - Met welk doel wordt een mentor gevraagd; - Is er familie/netwerk betrokken bij cliënt; - Uitleg wat een professioneel mentor doet; - NAW-gegevens noteren; - Uitleg hoe de aanvraag bij de rechtbank in zijn werk gaat; - Uitleg hoe de intakeprocedure eruitziet; Om goed te kunnen inschatten of ik de geschikte mentor voor de cliënt ben, wordt er een kennismakingsgesprek gepland. Tijdens dit gesprek zal het duidelijk worden of ik iets voor de cliënt kan betekenen. Kennismakingsgesprek Het gesprek wordt altijd aangepast aan het vermogen van de cliënt. Indien mogelijk tijdens het kennismakingsgesprek: - Wil ik de cliënt leren kennen en vraag ik naar de persoonlijke situatie, verleden en medische situatie van de betreffende persoon; - Wil ik weten hoe de cliënt bij mij terecht is gekomen en wat de verwachtingen van het mentorschap zijn; - Vertel ik wat een mentor doet en wat ik in deze hoedanigheid voor de cliënt kan betekenen; - Vertel ik hoe de procedure tot benoeming in zijn werk gaat; - Vertel ik hoe ik werk en wat er van mij verwacht kan worden; - Leg ik uit welke kosten kunnen voortkomen uit het mentorschap en dat dit indien noodzakelijk vergoed kan worden vanuit de bijzondere bijstand; - Leg ik uit vanuit welke missie en visie ik mijn mentorschap doe; - Vertel wie ik als persoon ben, wat mijn vaardigheden zijn en wat er van mij als mentor verwacht wordt m.b.t. de rechtbank; - Leg ik de meegebrachte formulieren uit; - Leg ik het op te stellen plan van aanpak voor het Mentorschap uit; - Laat het formulier tekenen m.b.t. toestemming persoonsgegevens (zie bijlage B); - Leg ik het verdere verloop van de intakeprocedure uit; - Wanneer de cliënt en Bender Begeleiding beiden positief zijn, wordt het Intakeformulier waar mogelijk ingevuld (zie bijlage A). Indien nodig wordt dit tijdens de 2e afspraak behandeld. Informatie verzamelen: - Reden van aanmelding voor een mentor; - Waar liggen de wensen; - Waar liggen de behoeften; - Hoe is er tot nu toe mee omgegaan; - Wat ging goed, wat ging minder goed; - Waar dient direct op geanticipeerd te worden, geven van advies; - Waarop in tweede instantie; - Waarop in derde instantie. Wat neem ik mee: - Informatiefolder over Bender Begeleiding en professioneel mentorschap; - Verzoekschrift voor het mentorschap; - Een of twee akkoordverklaringen; - Bereidverklaring; - Visitekaartje; - Intakeformulier (zie bijlage A); - Formulier m.b.t. toestemming persoonsgegevens (zie bijlage B). Slot aanmeldingsgesprek - Samenvatting geven van het gesprek met advies de belangrijkste punten te vermelden in het verzoekschrift aan de rechtbank op het formulier; - Afspraak tweede gesprek plannen voor ondersteuning verzoek aanvraag rechtbank indien noodzakelijk.
 • Cookieverklaring
  1. Het gebruik van cookies www.bendermentorschap.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smart watch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken. 2. Toestemming voor het gebruik van cookies Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner. 3. Type cookies en hun doelstellingen Wij gebruiken de volgende type cookies: - Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is die gebruiksvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt. - Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden: het aantal unieke bezoekers hoe vaak gebruikers de site bezoeken welke pagina’s gebruikers bekijken hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken bij welke pagina bezoekers de site verlaten - Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals: welke pagina's je hebt bekeken hoelang je op een bepaalde pagina bent gebleven bij welke pagina je de site hebt verlaten 4. Je rechten met betrekking tot je gegevens Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@bendermentorschap.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. 5. Cookies blokkeren en verwijderen Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van deze website. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via youronlinechoices.com Wees je er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan. Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835 Safari op smart phone: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265 Safari op Mac: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac 6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.bendermentorschap.nl wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video's. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen. Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@bendermentorschap.nl. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben. 7. Slotopmerkingen Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@bendermentorschap.nl. 01 januari 2021
 • Privacyverklaring
  Bender Mentorschap respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Artikel 1 - Wettelijke bepalingen Website (hierna ook “De website”): www.bendermentorschap.nl Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Bender Mentorschap, gevestigd te Postbus 82271, 2508EG Den Haag, kvk-nummer: 68389981. Artikel 2 - Toegang tot de website De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. Artikel 3 - De content van de website Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. Artikel 4 - Het beheer van de website Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren Artikel 5 - Verantwoordelijkheden De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens Uw gegevens worden verzameld door Bender Mentorschap. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@bendermentorschap.nl. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens. Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@bendermentorschap.nl. Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Artikel 11 - Cookies Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: - Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. - Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: - Geen overige cookies Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Artikel 13 - Toepasselijk recht Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. Artikel 14 - Contact Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: David Bender, info@bendermentorschap.nl.
 • Algemene voorwaarden
  Definities Bender Mentorschap: Bender Mentorschap, gevestigd te Den Haag onder KvK nr. 68389981. Cliënt: degene met wie Bender Mentorschap een overeenkomst is aangegaan. Partijen: Bender Mentorschap en cliënt samen. Consument: een cliënt die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Bender Mentorschap. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de cliënt of van derden uitdrukkelijk uit. Prijzen Alle prijzen die Bender Mentorschap hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en inclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Alle prijzen op die Bender Mentorschap hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Bender Mentorschap te allen tijde wijzigen. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt jaarlijks door de rechtbank bepaald, zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0035730/2021-01-01 Bender Mentorschap heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Bender Mentorschap prijsaanpassingen meedelen aan de klant. Gevolgen niet tijdig betalen Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Bender Mentorschap. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Garantie Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Bender Mentorschap enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Uitvoering van de overeenkomst Bender Mentorschap voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Informatieverstrekking door de klant De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Bender Mentorschap. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Bender Mentorschap de betreffende bescheiden. Duur van de overeenkomst betreffende een dienst De overeenkomst tussen Bender Mentorschap en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Bender Mentorschap schriftelijk in gebreke stellen. . Vrijwaring De klant vrijwaart Bender Mentorschap tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Bender Mentorschap geleverde producten en/of diensten. Klachten Zie pagina reglement Ingebrekestelling De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Bender Mentorschap. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Bender Mentorschap ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant Als Bender Mentorschap een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Bender Mentorschap verschuldigd zijn. Aansprakelijkheid Bender Mentorschap Bender Mentorschap is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Indien Bender Mentorschap aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. Bender Mentorschap is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Indien Bender Mentorschap aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Vervaltermijn Elk recht van de klant op schadevergoeding van Bender Mentorschap vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. Recht op ontbinding De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Bender Mentorschap toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Is de nakoming van de verplichtingen door Bender Mentorschap niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Bender Mentorschap in verzuim is. Bender Mentorschap heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Bender Mentorschap kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. Overmacht In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Bender Mentorschap in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Bender Mentorschap kan worden toegerekend in een van de wil van Bender Mentorschap onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Bender Mentorschap kan worden verlangd. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Bender Mentorschap 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Bender Mentorschap er weer aan kan voldoen. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. Bender Mentorschap is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet. Wijziging algemene voorwaarden Bender Mentorschap is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Bender Mentorschap zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. Overgang van rechten Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Bender Mentorschap. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Bender Mentorschap bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Bender Mentorschap is gevestigd (Den Haag) is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Opgesteld op 01 maart 2021.

Voor een zorgeloos, veilig en beschermd leven

Mentorschap

Voorbeelden uit de praktijk

Ontwerp zonder titel-15.jpg

Thuis

Meneer L. is 83 jaar, woont zelfstandig en heeft een beperkt netwerk. Hij is dementerend, een zorgmijder en wil koste wat kost thuis met zijn kat blijven wonen. Vanaf de start van het mentorschap ben ik tweewekelijks op huisbezoek gegaan. Hierdoor ontstond een vertrouwensband en begon hij de benodigde zorg en begeleiding te accepteren. Op dit moment ben ik zeven maanden betrokken en gaat het erg goed. Nu ga ik maandelijks bij hem op bezoek en inventariseer ik samen met meneer L. en de zorg hoe het gaat en wat er nodig is. Samen hebben we een plan gemaakt wat te doen qua woning, zorg en kat als het thuis niet meer gaat. 

Ontwerp%20zonder%20titel%20(5)_edited.jp

Verpleeghuis

Meneer S. is 68 jaar oud en woont na een herseninfarct in een verpleeghuis. Hij is vanwege zijn NAH niet in staat zijn eigen belangen te behartigen. Daarom heeft het verpleeghuis mij gevraagd om zijn mentor te worden. Ik bezoek meneer S. maandelijks en bespreek met hem de gang van zaken en bijzonderheden. Ook ben ik aanwezig bij ieder zorgplan overleg en moet hiervoor tekenen. Door goed naar zijn wensen te luisteren is meneer nu weer dagelijks aan het bewegen, gaat hij drie keer per week naar de dagbesteding en is er een vrijwilliger ingezet om wekelijks met hem naar buiten te gaan. 

Ontwerp zonder titel-10.jpg

Verhuizing

Echtpaar W. woont al 34 jaar in hetzelfde fijne appartement op de 1e etage zonder lift. Meneer W. heeft Parkinson. Sinds een half jaar kan hij niet meer zelfstandig de trap af en komt hierdoor bijna niet meer buiten. Het huishouden en ADL lukken niet meer. Het echtpaar en ik zijn het erover eens dat we op zoek moeten naar een passende woning. Met mevrouw W. bezoek ik meerdere verpleeghuizen waar zij samen kunnen wonen. Na uitgebreid overleg met meneer wordt er gekozen voor het huis bij hen in de buurt. Ik ondersteun hen van a tot z en regel met de verhuizer een soepele overgang. Ze zijn sinds de verhuizing beiden opgebloeid, ontvangen de benodigde zorg en genieten van het samen buiten zijn.

Wilt u weten wat ik voor u en/of uw cliënt kan betekenen? Lees hier meer over hoe het aanvragen van mentorschap in zijn werk gaat. Of neem direct contact met mij op voor meer informatie.

Een%20titel%20toevoegen-2_edited.png
bottom of page